Facebook

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามหลักของ กฎทอง 7 ประการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน”  รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร