Facebook
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 (รุ่นที่ 2) ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามหลักของ กฎทอง 7 ประการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร