Facebook

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม  ส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน โครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)