เรียน   สมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

         ตามที่ ปรากฎในหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน Performance Report 2016 – 2018 หน้าที่ 3 เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ ท่านศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้กรุณาบริจาคให้แก่สมาคมฯ ในการสร้างศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติของสมาคมฯ โดยระบุยอดเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,290,000 บาท ซึ่งยอดเงินดังกล่าว มีความไม่ถูกต้องโดยยอดเงินที่ถูกต้องคือ 5,290,000 บาท  ดังเอกสารแนนมานี้