ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  นำโดยนายปิยะ บัวศรี รองประธานบริหารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  และนายกฤษณะ  นิลสถิตย์  ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกลาง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  ได้ให้เกียรติเข้าพบ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  พร้อมด้วยนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร  ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ในการนี้ได้มีการประชุมหารือหลายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแรงงานไทยให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยแนวคิดการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาไปเป็นบุคลากรที่มีแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงานสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป