วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "พัฒนาแบบประเมิน Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการ Vision Zero ร่วมพัฒนาและปรับหลักการ รวมถึงโครงสร้างของแบบประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

การพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือยุทธศาสตร์  Vision Zero ให้สามารถขยายไปยังสถานศึกษาได้  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก แบบสุขภาวะองค์รวม ให้แก่บุคลากร และนักเรียนเพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน