ดร.ธีระ พงศ์อนันต์  ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล   โดยมี ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน รวมทั้งภาคีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  ซึ่งกำหนดให้ราชการทุกภาคส่วนจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดใน พ.ร.บ. ดังกล่าว และให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน รวมทั้งให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ในหน่วยงานภาครัฐ