สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา China Occupational Safety and Health Management System Training Program ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559