สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting, 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ