พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุน โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนร่วมถ่ายภาพ จากนั้นประธานเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานภายในศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๑ สถานี วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น ๓ กระทรวงแรงงาน