สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันของครอบครัว SHAWPAT ซึ่งกิจกรรม SHAWPAT Family Day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ร้านอาหารปลาอยู่เย็น