สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสถานประกอบกิจการชั้นนำ  ร่วมลงนามความร่วมมือและอบรมเชิงปฏิบัติการ "Vision Zero and Seven Golden Rules"  เพื่อพัฒนาไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน จนไปสู่ความเป็นศูนย์ด้วยภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ เป็นประธาน ที่ SD Avenue 4 กค 60