รางวัลผลงานดีเด่น  (Best Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องดึงและเปิดฝาโมลด์อัตโนมัติ


เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน

  • นายเชาวลิต พิกุลแย้ม
  • นายสมปอง ดีศรีสุข
  • นายสมโภช สวัสดิวงค์
  • นายวันชัย พจน์พิริยะ
  • นายธวัชชัย วุ่นวงค์

ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด
เลขที่ 507/2 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20232
โทรศัพท์ 038-480111-4 โทรสาร 038-480695
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง

  • ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า อ่อนเพลียง่าย
  • อัตราการลาออกจากการทำงานในจังหวะนี้สูงมาก
  • ต้องคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเฉพาะงานโดยต้องสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า 65 กิโลกรัม เท่านั้น
  • อัตราผลผลิตต่ำ


แนวคิด/หลักการในการจัดทำผลงาน
     จัดสร้างเครื่องดึงและเปิดฝาโมลด์ (แม่พิมพ์เหล็ก) อัตโนมัติ โดยประยุกต์จากการใช้แรงงานคนในการดึง เปิดฝาโมลด์ และดันโมลด์เข้าแท่นอัดความร้อน เป็นการใช้ระบบไฮดรอลิคทำงานแทนแรงงานคนทั้งหมด