รางวัลผลงานดี (Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดเหล็ก

เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน

  • นายสากล ไชยคำ หัวหน้าคณะทำงาน
  • นายเจริญชัย ผดุงสัตย์
  • นายสายัญต์ ภูเดช
  • นายชัยภิสิทธิ์ จันทะชาติ
  • นายภัทร นักใจธรรม

ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.หนองละลอก-บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง


แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทำงานสะดวกปลอดภัยและเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้นแนวคิด/หลักการในการจัดทำผลงาน
เนื่องจากพนักงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานทั้งจากสะเก็ดการเจียร เสียงดัง ฯลฯ ดังนั้น จึงจัดทำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดเหล็กขึ้น โดยใช้วัสดุ
เหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้วที่มีอยู่ในโรงงานมาจัดทำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ