รางวัลผลงานดี  (Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการพังทลายของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ


เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน
 1. นายณรงศักดิ์ มาวงศ์
 2. นายมาณพ วีเกษ
 3. นายศรีเดช ปัญจขันธ์
 4. นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย
 5. นายเผ่าเทพ พัดจันทร์หอม


ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)
801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5425-4361 โทรสาร 0-5425-4155
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง

  • เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนการพังทลายของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และทันการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อบุคคลและทรัพย์สิน
  • เพื่อให้ได้ข้อมูลการเคลื่อนตัวของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการออกแบบและปรับแบบความชันของผนังบ่อเหมือง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและส่งถ่านลิกไนต์
  • ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลการเคลื่อนตัวของผนังบ่อเหมือง
  • เพิ่มโอกาสในการขุดขนถ่านลิกไนต์ในระดับลึกที่มีความสูงต่อการพังทลาย

แนวคิด/หลักการในการจัดทำผลงาน
     เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองเปิดขนาดใหญ่ ผลิตและส่งถ่านหินลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะประมาณ 15 ล้านตันต่อปี โดยต้นทุนของการผลิตถ่านลิกไนต์ส่วนหนึ่งเกิดจากการขุดขนดินที่คลุมชั้นถ่าน (Overburden) ซึ่งปริมาณการขุดขนดินดังกล่าวขึ้นอยู่กับความลาดชันของผนังบ่อเหมืองหากออกแบบผนังบ่อเหมืองชันเกินไปจะทำให้ไม่ปลอดภัยในทางตรงกันข้ามหากออกแบบผนัง...