รางวัลผลงานดี (Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องช่วยยกโทรทัศน์


เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน
  1. นายหวันสอแหละ ปะดูกา
  2. นายยุทธนา ปรีชาชาญ
  3. นายสุทัศน์ เรืองฤทธิ์


ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา เทคโนโลยี เซ็นเตอร์)
92 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ (035) 350721 โทรสาร (035) 350751
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
  1. ต้องการให้พนักงานมีความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
  2. ลดความเสี่ยงจากโทรทัศน์ตกเนื่องจากการยกของพนักงาน


แนวคิด/หลักการในการจัดทำผลงาน
      เนื่องจากลักษณะของการทำงานของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนั้นจึงพิจารณาในการใช้เครื่องจักรช่วยผ่อนแรง โดยการ
ออกแบบบนพื้นฐานของความปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงความประหยัดโดยใช้วัสดุที่มีอยู่แล้ว