รางวัลผลงานดี (Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง การประดิษฐ์ภาชนะยกจับขวดน้ำเกลือร้อน


เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน
นางสาวนัฏยา สิงห์อาจ


ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานและที่ตั้ง
ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่ตั้งเลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 02-2011419, 02-2011429
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง

  • เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
  • เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลแนวคิด/หลักการในการจัดทำผลงาน
  • อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาจะต้องทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลมีความปลอดภัยมากขึ้น สะดวกมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน
  • การสร้างภาชนะยกจับขวดน้ำเกลือร้อน ได้นำแนวคิดมาจากภาชนะตะกร้า โดยดัดแปลงให้มีลักษณะเป็นภาชนะทรงกระบอก ทำจากเส้นลวดสเตนเลส (Stainless steel) มีด้ามจับที่เป็นฉนวนทั้งด้านบนและด้านล่าง มีฝาปิด-เปิด และตัวล็อกฝากับตัวภาชนะโดยที่วัสดุที่ใช้ทั้งหมดทำจากสเตนเลส (Stainless steel) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม เหมาะกับการใช้ในห้องผ่าตัดที่ต้องการความสะอาดสูง
  • หลังจากนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้งานจริงแล้ว จะมีการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจจากผู้นำไปใช้งาน