รางวัลผลงานดี (Good Practice)

ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ขัดปีกทองเหลืองคอนเวเยอร์


เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน
  1. นายโสภณ ทองมี หัวหน้าคณะทำงาน
  2. นายสิทธิชัย เดชศรีเมธีชัย
  3. นายสันติ ฟักทองอยู่
  4. นายพิเชษฐ เจริญมี
  5. นายนิรัน ทัศดร


ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนหนองละลอก-บ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง

  • ต้องการให้พนักงานปลอดภัยจากฝุ่นและเสียงที่เกิดจากการขัดปีกทองเหลือง
  • ต้องการให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ต้องการให้ชิ้นงานมีคุณภาพหลังจากผ่านการชุบสี EDP
  • ไม่ต้องการให้เสียเวลาในการหยุดเครื่องจักร เพื่อมาขัดปีกทองเหลือง
  • ต้องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานแนวคิด/ หลักการในการจัดทำผลงาน

  • ตัดคนออกจากการทำงานเพื่อเป็นการลดต้นทุน และลดอัตราการเสี่ยงจากการเกิดอันตรายในด้านต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์ขัดปีกทองเหลือง
  • ใช้ระบบอัตโนมัติ โดยใช้คอนเวเยอร์วิ่งผ่านอุปกรณ์ขัดที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของรางคอนเวเยอร์ เมื่อหน้าทองเหลืองสะอาดจะทำให้กระแสไฟวิ่งผ่านได้สะดวกในบ่อชุบสี EDP