สำหรับใช้อบรมผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554

 ใช้สำหรับอบรมหลักสูตร
     - หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น
     - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ
     - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

รูปเล่ม
     - ปกพิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต  230  แกรม  พิมพ์ 4 สี  เคลือบยูวี
     - เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 80  แกรม  พิมพ์ 1  สี จำนวน 114 หน้า  (หน้า 20-27 พิมพ์  4 สี)
     - เข้าเล่ม-ไสกาว

เหมาะสำหรับ
     - สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554  ที่มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้เอง  แต่ขาดคู่มือที่จะใช้ในการประกอบการจัดอบรม
    - สำหรับ จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง และ จป.วิชาชีพ
    - สำหรับผู้สนใจทั่วไป


เนื้อหา
          เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้ออบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554