ทักทาย
คำศัพท์ คำอ่าน

สวัสดีตอนเช้า อรุณซัวซะเดย อะ-รุน-ซัว-สะ-เดย

สวัสดีตอนเที่ยง ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย

สวัสดีตอนบ่าย ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย

สวัสดีตอนเย็น ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย

ราตรีสวัสดิ์ ราไตรยซัวซะเดย รา-ไตร-ยะ-ซัว-ซะ-เดย

คุณสบายดีไหม ซกสะบายดี ซก-สะ-บาย-ดี

ฉันสบายดี ขอบคุณ ซกสะบายดี ออกุน ซก-สะ-บาย-ดี-ออ-กุน

งานยุ่ง ขยมเมียนธุระจรัญหนะ, 
ขยมระวล
ขะ-หยม-เมียน-ทุ-ระ-จะ-รัน-หนะ, ขะ-หยม-ระ-วน

ฉันชื่อ… ขยมฉม้วก... ขะ-หยม-ฉะ-ม้วก...

ฉันเป็นคนไทย ขยมเจียเนียะไท, 
ขยมเจียจนเจียตไท
ขะ-หยม-เจีย-เนียะ-ไท, ขะ-หยม-เจีย-จน-เจียด-ไท

ฉันอายุ...ปี ขยมอายุ ... ชะนำ ขะ-หยม-อา-ยุ….ชะ-นำ

ยินดีที่ได้รู้จัก รึกเรียรตีบานจวบ
เนียะเวียลกะเนียะ
รึก-เรีย-ระ-ตี-บาน-จวบ-เนียะ-เวีย-ละ-กะ-เนียะ

ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ), 
เลียฮาย (สนิท)
จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย

ดูแลตัวเองนะ เมอร์แทครวนแอง เมอ-แท-ครวน-แอง

ขอโทษ โซ้มโต๊ก โซ้ม-โต๊ก

กรุณาช่วยฉันหน่อย โซมจวยขยมบานเต โซม-จวย-ขะ-หยม-บาน-เต

ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต โซม-ตึ-วะ-บ็อน-ตุบ-ตึก-บาน-เต

ขอให้มีความสุข
(คำอวยพร)
โซมโอยเมียนโจคจัย/
โซมโอย สุขสบบาย
โซม-โอย-เมียน-โจก-ไจ/โซม-โอย-สุก-สบ-บาย

คุณพูดอังกฤษได้ไหม โหลกนิยายเพียสาออง
เกรบานเต
โหลก-นิ-ยาย-เพีย-สา-ออง-เก-ระ-บาน-เต

เปิด เบิก เบิก

ปิด ปึด ปึด

ทำงาน ทะเวอกา ทะ-เวอ-กา

หิว คลัน คลัน

กิน มะโหบอาฮาร(กลางๆ) , ญำ (เด็กกว่าหรืออายุเท่ากัน) มะ-โหบ-อา-ฮาน , ยำ

กระหาย เสรกตึก สะ-เหรก-ตึก

ดื่ม ผัค ผัก

อิ่ม แช-อต แช-อด

ร้อน กะเดา กะ-เดา

หนาว โตรเจียะ โต-ระ-เจียะ

ง่วงนอน งุยเดก งุย-เตก

สบาย สบบาย สบ-บาย

ไม่สบาย มึนสรวลครวล มึน-สะ-หรวน-ครวน

มีความสุข เมียนเซกกะไดซก เมียน-เซก-กะ-ได-ซก

เหนื่อย เอ่าะก็อมลัง เอ่าะ-ก็อม-ลัง

ชอบ จวนจึต จวน-จึด

ไม่ชอบ มึนจวนจึต มึน-จวด-จึด

นั่ง อังกุย อัง-กุย

นอน เดก เดก

ยืน ชวร ชวน

เดิน เดอร เดิน

วิ่ง ร๊วจ ร๊วด

ฉันทำงาน ขยมทะเวอกา ขะ-หยม-ทะ-เวอ-กา

ฉันทานข้าว ขญมญำบาย ขะ-หยม-ยำ-บาย

เธอทำงานเหนื่อย เนี๊ยะเฟลอกาฮอท เนี๊ยะ-เฟลอ-กา-ฮอด

เขาหิวน้ำ โหลกเสรกตึก โหลก-สะ-เหรก-ตึก

อาหาร
คำศัพท์ คำอ่าน

อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก อา-ฮา-ปรึก

อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย อา-ฮา-เปน-ทะ-ไง

อาหารเย็น อา-ฮา ลเงียจ อา-ฮา-สะ-เงียด

อาหารค่ำ อา-ฮา ยุป อา-ฮา-ยุบ

ข้าว บาย บาย

น้ำ ตึก ตึก

น้าชา ตึก แต ตึก-แต

น้ำแข็ง ตึก กอก์ ตึก-กอ

กาแฟ กา-เฟย์ กา-เฟ

กาแฟเย็น กา-เฟย์ ตร็อ เจียะ กา-เฟ-ตรอ-เจียะ

กาแฟร้อน กา-เฟย์ กเดา กา-เฟ-กะ-เดา

นม เดาะฮ เดาะ-ฮะ

ครีม กแรม กะ-แรม

น้ำผลไม้ ตึก พแล เชอ ตึก-พะ-แล-เชอ

เนื้อหมู ซัจ จรูก ซัด-จะ-รูก

ไก่ ม็วน ม็วน

ปลา เตรย เตรย

เนื้อวัว ซัจ โก ซัด-โก

ผัก บ็อน-แล บ็อน-แล

ผลไม้ พแล เชอ พะ-แล-เชอ

อร่อย ชงัญ แมน แตน ชะ-งัน-แมน-แตน

ไม่อร่อย มึน ชงัญ แมน แตน มึน-ชะ-งัน-แมน-แตน

เผ็ด เฮิล เฮิน

หวาน พแอม พะ-แอม

เปรี้ยว จู จู

เค็ม ปรัย ไปร

ก๋วยเตี๋ยว กุยเตียว กุย-เตียว

น้ำแกง ตึก ซลอ ตึก-ซะ-ลอ

ของหวาน บ็อง-แอม บ็อง-แอม

ขนม นุม นุม

ไอศครีม กา-เรย์ม กา-เร-มะ

โต๊ะอาหาร โต๊ะ โต๊ะ

เก้าอี้ เกาอี เกา-อี

จาน เจียน จาน

ชาม เจีียนจรุง จาน-จะ-รุง

จาน/ถ้วยเล็กๆ จานโต๊ดๆ จาน-โต๊ดๆ

ช้อน ชอน ชอน

เกลือ ดักอ็อมบึล ดัก-อ็อม-บึน

น้ำตาล สกอ สะ-กอ

น้ำปลา ตึกไตรย ตึก-ไต-ระ-ยะ

พริกป่น มดเตะมอด มด-เตะ-มอด

พริกไทย เมรจ มะ-เรด

น้ำส้มสายชู ตึกขะเมะ ตึก-ขะ-เมะ

ช้อนกลาง ซัพเปรีย กอนดาน ซับ-เปรีย-กอน-ดาน

ส้อม ชอน ชอน

ตะเกียบ ตังกีบ ตัง-กีบ

แก้วน้ำ จอก จอก

ถ้วยน้ำชา เปงแต เปง-แต

ถ้วยกาแฟ เปงกาแฟ เปง-กา-แฟ

กาน้ำชา ตะกอตึก ตะ-กอ-ตึก

หลอดดูดน้ำ ลอด ลอด

ผ้าเช็ดปาก กรอนนัท จูดมวด กรอน-นัด จูด-มวด

กระดาษทิชชู่ เกราะดา จูด เกราะ-ดา จูด

ไม้จิ้มฟัน เฌอจักทมึน เชอ-จัก-ทะ-มึน

ตู้เย็น แมซซีนโตรเจียะ แมซ-ซีน-โต-ระ-เจียะ

ถังขยะ ร็อม ร็อม

ข้าวผัด บายชา บาย-ชา

ข้าวต้ม บอ บอ บอ-บอ

บะหมี่ กุยเตียว กุย-เตียว

ไข่ดาว โปงเจียน โปง-เจียน

ไข่เจียว โปงด๊ะเกรือง โปง-ด๊ะ-เกรือง

ไข่ต้ม โปงสะเงา โปง-สะ-เงา

ซอสพริก ตึกมะเตะ ตึก-มะ-เตะ

ซอสมะเขือเทศ ตึกเปงปอ ตึก-เปง-ปอ

น้ำสลัด ตึกซาลัต ตึก-ซา-ลัด

เนย เบอ เบอ

แยม ตร็อ-นัป พแล เชอ ตร็อ-นับ-พะ-แล-เชอ

ฉันกิน...ไม่ได้ ขญมญำ ... มึนบาน ขะ-หยม-ยำ...มึน-บาน

ฉันแพ้...(อาหาร) ขญมจัน…(มะโหบ) ขะหยม-จัน...(มะ-โหบ)


การนับเลข เวลาคำศัพท์ คำอ่าน
หนึ่ง มวย มวย
สอง ปี ปี
สาม เบ็ย เบ็ย
สี่ บวน บวน
ห้า ปรัม ปะ-รำ
หก ปรัม มวย ปะ-รัม-มวย
เจ็ด ปรัม ปี ปะ-รำ-ปี
แปด ปรัม เบ็ย ปะ-รำ-เบ็ย
เก้า ปรัม บวน ปะ-รำ-บวน
สิบ ด็อป ด๊อบ
วัน ทงัย ทะ-ไง
สัปดาห์ ซัป-ดา ซับ-ดา
เดือน แค แค
ปี ชนัม ชะ-นำ
กี่โมงแล้ว โมง ปน-มาน เฮย โมง-ปน-มาน-เฮย
ชั่วโมง โมง โมง
นาที เนีย-ตี เนีย-ตี


เวลาช่วงเช้า (AM) ปรึก ปรึก
ตี 1 โมง มวย โมง-มวย
ตี 2 โมง ปี โมง-ปี
ตี 3 โมง เบ็ย โมง-เบ็ย
ตี 4 โมง บวน โมง-บวน
ตี 5 โมง ปรัม โมง-ปะ-รำ
6 โมง โมง ปรัม มวย โมง-ปะ-รำ-มวย
7 โมง โมง ปรัม ปี โมง-ปะ-รำ-ปี
8 โมง โมง ปรัม เบ็ย โมง-ปะ-รำ-เบ็ย
9 โมง โมง ปรัม บวน โมง-ปะ-รำ-บวน
10 โมง โมง ด็อป โมง-ด็อบ
11 โมง โมง ด็อป มวย โมง-ด็อบ-มวย
12.00 น. เที่ยง โมง ด็อป ปี โมง-ด็อบ-ปี


เวลาช่วงบ่าย (PM) โร-เซียล โร-เซียน
13.00 น. โมง ด็อป เบ็ย โมง-ด็อบ-เบ็ย
14.00 น. โมง ด็อป บวน โมง-ด็อบ-บวน
15.00 น. โมง ด็อป ปรัม โมง-ด็อบ-ปะ-รำ
16.00 น โมง ด็อป ปรัม มวย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-มวย
17.00 น โมง ด็อป ปรัม ปี โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-ปี
18.00 น. โมง ด็อป ปรัม เบ็ย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-เบ็ย
19.00 น. โมง ด็อป ปรัม บวน โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-บวน
20.00 น. โมง มพึย โมง-มะ-พึย
21.00 น. โมง มพึย มวย โมง-มะ-พึย-มวย
22.00 น. โมง มพึย ปี โมง-มะ-พึย-ปี
23.00 น. โมง มพึย เบ็ย โมง-มะ-พึย-เบ็ย
24.00 น. โมง มพึย บวน โมง-มะ-พึย-บวน


การนับเลข

19 ด็อบปรำบวน ต็อบ-ปะ-รำ-บวน
37 ซามสึบปรำปี ซาม-สึบ-ปะ-รำ-ปี
890 ปรำเบยโรยเกาสึบ ปะ-รำ-เบย-โรย-เกา-สึบ
4723 บวนปวนปรำปีโรยมะเภยเบย บวน-ปวน-ปะ-รำ-ปี-โรย-มะ-เพย-เบย
16481 มวยมืนปรำมวยปวนบวน
โรยแปดสึบมวย
มวย-มึน-ปะ-รำ-มวย-ปวน-บวน-โรย-แปด-สึบ-มวย
100000 มวยแสน มวย-แสน
830000 ปรำเบยแสนเบยมืน ปะ-รำ-เบย-แสน-เบย-มืน
1000000 มวยลาน มวย-ลานวัน

วันจันทร์ ทะไงจัน ทะ-ไง-จัน
วันอังคาร ทะไงอองเกีย ทะ-ไง-ออง-เกีย
วันพุธ ทะไงปุต ทะ-ไง-ปุด
วันพฤหัส ทะไงโปรหัวะ ทะ-ไง-โปร-หัวะ
วันศุกร์ ทะไงสก ทะ-ไง-สก
วันเสาร์ ทะไงเสา ทะ-ไง-เสา
วันอาทิตย์ ทะไงอาเติต ทะ-ไง-อา-เติด
วันหยุด ทะไงฌุบ(วันหยุด) /วิสมกาล
(วันหยุดยาว)
ทะ-ไง-ยุบ / วิ-สม-กาน
วันนี้ ทะไงนิ ทะ-ไง-นิ
วันพรุ่งนี้ ทะไงสแอก ทะ-ไง-สะ-แอก
เมื่อวาน ทะไงมะสึนมืน ทะ-ไง-มะ-สึน-มืนเดือน

มกราคม แคเมียะกะรา แค-เมียะ-กะ-รา
กุมภาพันธ์ แค บ็อฮ / แคกุมเพีย แค-บ๊อฮ / แค-กุม-เพีย
มีนาคม แคเมียก / แคมีเนีย แค-เมียก / แค-มี-เนีย
เมษายน แคแจด แค-แจด
พฤษภาคม แคอุสะเพีย แค-อุ-สะ-เพีย
มิถุนายน แค พซาก แค-พะ-ซาก
กรกฎาคม แค จีฮ / แคกะกะดา แค-จีฮ / แค-กะ-กะ-ดา
สิงหาคม แค อาซาด แค-อา-ซาด
กันยายน แคซราพ แค-ซะ-ราบ
ตุลาคม แคพ็อต ระบ็อด แต--พ็อด-ระ-บ็อด
พฤศจิกายน แค อาโสจ แค-อา-โสด
ธันวาคม แคกระเดอะ แค-กระ-เดอะ
15 นาที ด็อบปรำเนียตี ด็อบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี
30 นาที ซามซิบเนียตี ซาม-ซิบ-เนีย-ตี
45 นาที เซซิบปรำเนียตี เซ-ซิบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี


ช้อปปิ้ง
คำศัพท์ คำอ่าน

ราคาเท่าไร ทลัย ปน-มาน ทะ-ไล-ปน-มาน

ลดราคาได้ไหม เจาะฮฺ ไทล บาน เต เจาะ-ไท-บาน-เต

เงินทอน ลุยอบ ลุย-ยอบ

เงินสด ประ ปะ

บัตรเครติด - -

ราคาแพง นัมไรไท นำ-ไร-ไท

ราคาถูก นัมไรเมา นำ-ไร-เมา

ซื้อ ตึญ ตึน

ไม่ซื้อ มึน ตึญ มึน-ตึน

เสื้อผ้า อาว อาว

รองเท้า สะแบงเจิง สะ-แบง-เจิง

เครื่องสำอางค์ - -

ยา ทนัม ทะ-นำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอะกิดสะนี เครื่อง-อะ-กิด-สะ-นี

กระเป๋า กา-โบว์ป กา-โบบ

กระเป๋าสตางค์ กะโบกจุย กะ-โบก-จุย

หนังสือเดินทาง เสียวเผ่าเวอดำนาว เสียว-เผ่า-เวอ-ตำ-นาว

แว่นตา แวนตา แวน-ตา

นาฬิกาข้อมือ เนียลิกากอได เนีย-ลิ-กา-กอ-ได

หมวก หมวก หมวก

กางเกง โคร์ โค

น้ำหอม ตึกกรอโอบ ตึก-กรอ-โอบ

ราคาพิเศษ ถะไลปิเส ถะ-ไล-ปิ-เส

ส่วนลด(ราคาที่ลดแล้ว) บ็อนเจาะ ตุมไล บ็อน-เจาะ ตุม-ไล

ลดได้ไหม 
แพงไปหน่อย
จ๊กทรัยบานเต๊ ทรัยเปก จ๊ก-ทะ-ไร-บาย-เต๊ ทะ-ไร-เปก

ลดได้ ตอถะไลบาน ตอ-ถะ-ไล-บาน

ลดไม่ได้ ตอถะไลมึนบานเต ตอ-ถะ-ไล-บาน-เต

(แม่ค้าถาม)ซื้อหรือไม่ซื้อ? จ็องตึญ รื มึนตึญ ? จ้อง-ตึน รือ มึน-ตึน?

ตกลงซื้อ อ็อญเจิง ตึญ อ็อน-เจิง ตึน

ไม่ซื้อ มึนตึญเต มึน-ตึน-เต

จ่ายเงินสด ตึญโดยลุย ตึน-โดย-ลุย

บัตรเครดิต บัตรกดลุย บัด-กด-ลุย

ผ่อนชำระ รวบลุย รวบ-ลุย


สิ่งอำนวยความสะดวก
คำศัพท์ คำอ่าน

ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก ต๊บ-ตึ๊ก

โทรศัพท์ ตู-เร็อ-ซัป ตู-เรอะ-ซับ

โทรศัพท์สาธารณะ ตูเรือซัปสาธารณะ ตู-เรือ-ซับ-สา-ทา-ระ-นะ

บัตรเติมเงิน การ์ดบันโจประ กาด-บัน-โจ-ปะ

โทรศัพท์มือถือ ตูเรือซัปได ตู-เรือ-ซับ-ได

ตู้ ATM


ผ้าเย็น เกราะนัดตระเจี๊ย เกาะ-นัด-ตะ-เจี๊ย

รองเท้าแตะ ซแบก เจิง พต็วต ซะ-แบก-เจิง-พะ-ต๊วด

ผ้าเช็ดตัว ก็อน-แซง งูต ตึก ก็อน-แซง-งูด-ตึก

ผ้าเช็ดหน้า ก็อน-แซง ดัย ก็อน-แซง-ได

กล้องถ่ายรูป มา-ซีน ทอต รูป มา-ซีน-ทอด-รูบ

กล้องวีดีโอ มา-ซีน-ทอต วี-เดย์-โอว์ มา-ซีน-ทอด-วี-เด-โอ

วิทยุ วิทยุ วิทยุ

แปรงสีฟัน จร๊ะโด้ะถมิญ จร๊ะ-โด้ะ-ทะ-มิน

นาฬิกาปลุก เนียลิกาโร เนีย-ลิ-กา-โร

แก้ว จอก จอก

หมอน ขเนย ขเนย

กระดาษชำระ เกราะด๊ะอะนะมัย เกราะ-ด๊ะ-อะ-นะ-มัย

คอมพิวเตอร์ ก็อมพิวตัว ก็อม-พิว-ตัว

อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต อิน-เตอ-เน็ด

ปลั๊ก adapter (ปลั๊ก 2 ขา/ 3 ขา) ดมเพลิง ดม-เพลิง

เครื่องปรับอากาศ มาซีนโตรเจียะ มา-ซีน-โต-ระ-เจียะ

พัดลม กองฮา กอง-ฮา

โคมไฟตั้งโต๊ะ จงเกียง จง-เกียง

หมอน ขเนย ขะ-เนย

ผ้าห่ม พูย พูย

สบู่อาบน้ำ(ก้อน) ดุ๊ซะบู ดุ๊-ซะ-บู

สบู่อาบน้ำ(เหลว) ตึกซะบู ตึก-ซะ-บู

แชมพูสระผม ซาบู๊เกาะเสาะ ซา-บู๊-เกาะ-เสาะ

ครีมนวดผม กรีมบ็อนต็อนเสาะ กรีม-บ็อน-ต็อน-เสาะ

หวี เสียด เสียด

สำลีแคะหู ซำแล็ย ซำ-แล็ย

โลชั่น เล เล

เครื่องซักผ้า มะเซินเบาว์คาวอาว มะ-เซิน-เบาว์-คาว-อาว

เตารีด มะเซินอดคาวอาว มะ-เซิน-อด-คาว-อาว

ไม้แขวนเสื้อ ได๊กาง ได๊-กาง

ไฟฉาย เพลิงเชลาะ เพลิง-เชลาะ


สกุลเงิน
คำศัพท์ คำอ่าน

สกุลเงิน เรียล เรียว

ชนิดของเงิน


เหรียญ


1 บาท มวยบาท มวย-บาด

2 บาท ปีบาท ปี-บาด

10 บาท ด็อบบาท ด็อบ-บาด

ธนบัตร


20 บาท มะพึยบาท มะ-พึย-บาด

50 บาท ห้าเซิบบาท ห้า-เซิบ-บาด

100 บาท มะโรยบาท มะ-โรย-บาด

500 บาท ปรำโรยบาท ปะ-รำ-โรย-บาด

1000 บาท มะปวนบาท มะ-ปวน-บาด


การเดินทาง
คำศัพท์ คำอ่าน

โรงแรม ซ็อน-ทา-เกีย ซ็อน-ทา-เกีย

โรงภาพยนต์ โรง กน โรง-กน

โรงละคร โวงกน โวง-กน

โรงพยาบาล ม็วน-ตี-แปต ม็วน-ตี-แปด

พิพิธภัณฑ์ ซา-เร็อ-ม็วน-ตี ซา-เร็อ-ม็วน-ตี

สถานีตำรวจ โปลิก โป-ลิก

ภัตตาคาร โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน

ถนน เพลิว เพ-ลิว

ร้านค้า ตเริง ตะ-เริง

ห้างสรรพสินค้า ห้างวั่วโด ห้าง-วั่ว-โต

ร้านขายยา โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน

สวนสาธารณาะ สวนสาเทียระเนะ สวน-สา-เทีย-ระ-เนะ

สนามกีฬา สะตะติลา สะ-ตะ-ติ-ลา

สนามบิน หล่อเลียนยนเหาะ หล่อ-เลียน-ยน-เหาะ

สถานีขนส่งสายเหนือ สถาเนียรถเหีย สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย-


ฮสาน กินพุดเจียกรอง หะ-สาน กิน-พุด-เจีย-กรอง

สถานีขนส่งสายใต้ สถาเนียรถเหีย สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย

สถานีขนส่งสายตะวันออก สถาเนียรถดัดกินจุ่น สะ-ถา-เนีย-รด-ดัด-กิน-จุ่น

ธนาคาร เทอะ-เนีย-เกีย เทอะ-เนีย-เกีย

รถแท็กซี่ ตะ-ซี ตะ-ซี

รถเมล์ ร็วต ย็วน ปร็อ -จัม พเลิว ร็วด-ย็วน-ปร็อ-จัม-พะ-เลิว

รถไฟฟ้า รถอะกิดสะนี รด-อะ-กิด-สะ-นี

รถไฟฟ้าใต้ดิน ร็วต พเลิง คนง เด็ย ร็วด-พะ-เลิง-คะ-นง-เด็ย

เรือ ตูก ตูก

รถท้วร์ ลานกรง ลาน-กรง

เครื่องบิน ย็วน เฮาะฮ ย็วน-เฮาะ

สายการบิน เลียนยนเหาะ เลียน-ยน-เหาะ

รถสามล้อ ลาน ซี-โกลว์ ลาน-ซี-โกน

บ้าน ผะเตี้ยะ ผะ-เตี้ยะ

โรงเรียน สาลาเรียน , โรงเรียน สา-ลา-เรียน , โรง-เรียน

ตลาด ผสา ผะ-สา

ถนน ถนล ถะ-หนน

รถยนต์ ลาน ลาน

ป้ายรถเมล์ เบนลาน เบน-ลาน

วัด เวือด เวือด

สถานีรถไฟ สทานี ระเทะเพลิง สะ-ทา-นี ระ-เทะ-เพลิง

สวนสัตว์ ซวนซัต ซวน-ซัด

แหล่งช้อปปิ้ง ดาเลงช้อปปิ้ง ดา-เลง-ช้อบ-ปิ้ง

โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน? มนตีรแปทย์นึวแอณา มน-ตี-ระ-แปด-นึว-แอ-นา

วัดอยู่ที่ไหน? วัดนึวแอนา วัด-นึ-วะ-แอ-นา

สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน? สทานี ระเทะเพลิง นึวแอนา สะ-ทา-นี ระ-เทะ-เพลิง นึว-แอ-นา

เลี้ยวซ้าย วีลตึวคางเชวง วี-ละ-ตึว-คาง-ชะ-เวง

เลี้ยวขวา วึลตึวคางสดำ วี-ละ-ตึว-คาง-สะ-ดำ

ตรงไป ตึวตรง ตึว-ตรง


สุขภาพคำศัพท์ คำอ่าน

ปวดหัว ชือ กบาล ชือ-กะ-บาน

เวียนหัว วีลมุข วี-ละ-มุก

ตัวร้อน/เป็นไข้ กเดา คลวน / กรุน กะ-เดา-คะ-ลวน / กะ-รุน

เจ็บคอ ชือกอ ชือ-กอ

ไอ กะออก กะ-ออก

คัดจมูก คันละมวก คัน-ละ-มวก

ปวดท้อง ชือปัว ชือ-ปัว

ปวดหลัง ชือคะนอง ชือ-คะ-นอง

ปวดฟัน ชือทะแม็น ชือ-ทะ-แม็น

คลื่นไส้ จอง จอง

ท้องร่วง ชือปัว ชือ-ปัว

ท้องผูก ชะออล ชะ-ออน

ไม่สบายหรือเปล่า สุขสบบายเต สุก-สบ-บาย-เต

หายเร็วๆนะ/รักษาสุขภาพด้วย โซมโอยเจีย โซม-โอม-เจีย