กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยที่เป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิติ โดยให้ผู้ปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วม

1. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วย JSA

2. การรายงานสภาพการณ์ที่อันตราย

3. การรณรงค์อุบัติเหตุให้เป็น ศูนย์ด้วย KYT

4. กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย

5. การสนทนาความปลอดภัย