64018_02.jpg (1842×888)

วันที่ 22 มกราคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ร่วมนำส่งปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ภายใต้แคมเปญ “ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบลล์ปี 1” ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวไทยในรอบแรกให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 22,424 อัน โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามาให้น้อง ๆ ที่มีปัญหาทางสายตาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาในลำดับต่อไป

เจ้าหน้าที่สมาคมรู้สึกดีใจ ที่กิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างล้นหลามอีกทั้งยังตื้นตันใจที่แม้ว่าปัจจุบันเราจะเจอกับปัญหาด้านโรคระบาดระลอกใหม่ แต่น้ำใจคนไทยยังไม่หายไปใจสังคม

นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะนำส่งปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาคไปมอบให้อีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์