สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมใน“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” สำหรับทุนประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

บัดนี้ทางโครงการฯ ขอประกาศผู้ได้รับสิทธิ์อบรมฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) โดยมีการจัดอบรมในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดังนี้

64045_1.png (1504×1692)