สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ (SHAWPAT) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบทุนฟรีประเภทพิเศษสำหรับสถานศึกษา ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ในวิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ สถานศึกษาในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี หรือสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แก่

1.หลักสูตรหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) สำหรับสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ครู/อาจารย์)

2.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) สำหรับสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ครู/อาจารย์)

3.การฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (อับอากาศ 4 ผู้) สำหรับสถานศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัคร หรือสอบถามได้ที่ 02 884 1852 -313

64049_1.jpg (490×490)