64156_7.jpg (1280×853)

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนจากบริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ส่งมอบชุดกิจกรรมการฝึก ได้แก่ ชุดวิทยากรจำนวน 4 ชุด ครูฝึกจำนวน 12 ชุด และเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมภาคสนาม จำนวน 20 ชุด รวม 36 ชุด เพื่อให้วิทยากร ครูฝึกและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้