64247_11.jpg (1280×1280)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นผู้สนับสนุนทุน ในเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมารวม 24 ราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สมเกียรติ  ห่วงสีทอง และอาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล จำนวน 2 ท่าน

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สุวรรณ  สุขประเสริฐและอาจารย์ ดร. ธีระ  พงศ์อนันต์ จำนวน 1 ท่าน

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สมเกียรติ  ห่วงสีทอง และอาจารย์บัญชา  ศรีธนาอุทัยกร จำนวน 1 ท่าน

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สมชาย  สื่อมงคลวงศ์ และอาจารย์สัณห์  อ่อนบรรจง จำนวน 2 ท่าน

2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์วินัย  ลัฐิกาวิบูลย์ และอาจารย์ศุภพิชญ์  วาโน จำนวน 1 ท่าน

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สมเกียรติห่วงสีทอง และอาจารย์ ดร. ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล จำนวน 2 ท่าน

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์สุวรรณ  สุขประเสริฐและอาจารย์ บัญชา  ศรีธนาอุทัยกร จำนวน 1 ท่าน

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์วิชิต  เอื้อสมานจิตและอาจารย์ธเนศ  นกแก้ว จำนวน 1 ท่าน

3.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์โสภณ  พงษ์โสภณ และอาจารย์ ดร. ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล จำนวน 4 ท่าน

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล และอาจารย์บัญชา  ศรีธนาอุทัยกร จำนวน 5 ท่าน

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์วิชิต  เอื้อสมานจิตและอาจารย์ภูรี  พรพนารัตน์ จำนวน 4 ท่าน

64247_02_crop.jpg (2268×3402)64247_03_crop.jpg (2688×4032)64247_04_crop.jpg (2666×4000)64247_05_crop.jpg (922×1383)
64247_06_crop.jpg (3456×4608)64247_08_crop.jpg (984×1477)64247_09_crop.jpg (416×624)64247_10_crop.jpg (1932×2898)