สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้จัดทำ "โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ด้านความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้  "โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" ปี 2559 นี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเหมือง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม กรรมการบริหาร ทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา