สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)  ร่วมกับ
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพระนคร
จัดอบรมหลักสูตร  “PB001 หลักสูตรความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง (15วัน)


หลักการและเหตุผล

     ด้วยรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลิตภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนบริหารจัดการและบูรณาการการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เพื่อให้การดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเป็นกรอบระยะเวลาการ

ดำเนินการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560–2569)

     ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)  และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพระนครได้มีความตระหนักและเพื่อประสานให้เกิดการตอบสนองระเบียบวาระแห่งชาติดังกล่าว  จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ระยะเวลาอบรม 90  ชั่วโมง

    จากข้อมูลการประสบอันตรายจากงานก่อสร้างยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและทำให้มีผู้เสียชีวิตอันดับต้นๆ จากข้อมูลปี 2561 พบว่า สถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้างมีผู้เสียชีวิตจำนวน 139 คน ทุพพลภาพ 10  ราย  สูญเสียอวัยวะ  82 ราย   หยุดงานเกิน 3 วัน    2,484 ราย  หยุดงานไม่เกิน 3 วัน6,258 ราย   รวมทุกกรณี 8,973  ราย ดังนั้นเพื่อให้ผู้อบรมและผู้สอนได้มีโอกาสเรียนรู้ความปลอดภัยในกางานก่อสร้างร่วมกันจึงได้เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นวัตถุประสงค์

2.1) เพื่อเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานในงานก่อสร้างนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง

2.2) เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำงานด้านความปลอดภัยในการงานก่อสร้างได้มีความพร้อมก่อนการเข้าไปปฏิบัติงานในงานก่อสร้างด้วยความมั่นใจ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย

3.1) นักศึกษาด้านอาชีวอนามัยที่จบใหม่ต้องการเรียรู้งานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

3.2) จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ มือใหม่

3.3) จป.หัวหน้างาน หรือ คปอ.

3.4) หัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลสนใจทั่วไป


วิทยากรบรรยาย

ทีมวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ


ระยะเวลาอบรม

15 วัน (90ชั่วโมง)


กำหนดการอบรมในแต่ละวัน

08.30.-09.00น.          ลงทะเบียน

09.00-10.30น.           อบรม

10.30-10.45น.           พัก

10.45-12.00น.           อบรม

12.00-13.00น.            พักทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30น.            อบรม

14.30-14.45น.           พัก

14.45-16.00น.           อบรมวันที่จัดอบรม (เสาร์–อาทิตย์)

20-21 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

27-28 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ห้องราชพฤกษ์/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

3-4 สิงหาคม 2562

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

10-11 สิงหาคม 2562 

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

17-18 สิงหาคม 2562

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

24-25 สิงหาคม 2562

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องปิ่นเกล้า/ชั้น3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน

7 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้อง104 / ชั้น1 วิทยาลัยทองสุข----เขตทวีวัฒนา


เนื้อหาการอบรมในแต่ละวัน

วันที่ การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

1.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

1.2) การจัดการระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

วันที่ 2 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสาเข็ม

2.1)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเสาเข็ม

2.2)ประเภทของเสาเข็มในงานก่อสร้าง

2.3) ประเภทของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานเสา

วันที่ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง

3.1) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง

วันที่ ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

4.1) งานเชื่อมไฟฟ้า

4.2) งานตัดด้วยแก๊ส

4.3) งานเจียร

วันที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับงานอัคคีภัย

5.1) สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

5.2) การป้องกันและการระงับอัคคีภัย

วันที่ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ

6.1) ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนเคลื่อนที่ (ผู้บังคับ+ผู้ให้สัญญาณ+ผู้ยึดเกาะ+ผู้ควบคุม)


วันที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ

7.1) ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (ผู้บังคับ+ผู้ให้สัญญาณ+ผู้ยึดเกาะ+ผู้ควบคุม)


วันที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ

8.1) ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่--- รถบรรทุกคิดเครน


วันที่ 9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ

9.1) อุปกรณ์ช่วยยกชนิดต่างๆ


วันที่ 10 ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับงานบนที่สูง

10.1) หลังคา และ บันได

10.2) นั่งร้านมาตรฐานแบบญี่ปุ่น

10.3) นั่งร้านมาตรฐานแบบอังกฤษ


วันที่11 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

11.1) การทำงานในที่อับอากาศ

11.2) การทำ CPR


วันที่12 การจัดทำคู่มืองานก่อสร้างและการวิเคราะหฺอันตราย

11.1) JSA ในงานก่อสร้าง


วันที่13 การสอบสวนและการเขียนรายงานอุบัติเหตุ


วันที่14 การทำกิจกรรมเพื่อลดอันตรายในงานก่อสร้าง

14.1) กิจกรรมที่ใช้ปลูกจิตสำนึกในการทำงาน

วันที่15 ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยนอกสถานที่


อัตราค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียน

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม

 สมาชิก SHAWPAT

 สมาชิกชมรมพระนคร


15,000

1,050

16,050

 ไม่เป็นสมาชิก

18,000

1,260

19,260


การชำระเงิน

1.) เงินสด ชำระ ณ ที่ทำการสมาคมฯในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)

2.) เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)"

3.) โอน  เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"


ธนาคาร

: ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

ประเภทบัญชี

: สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี

211-0-51828-5


กรุณาแฟกซ์Pay-in Slip พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / วันที่อบรม และชื่อบริษัทของท่าน  มาที่เบอร์02-4485556,

02-8841852 ต่อ 210 หรืออีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  :0993000133226