บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานที่ปรึกษาการจัดการตรวจรับรองและทดสอบ ความปลอดภัยตามกฎหมาย ได้แก่ ปั้นจั่น, ไฟฟ้า, อาคาร และอัคคีภัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และงานรวบรวมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานและวิชาการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหาร หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ฝ่ายบริการวิชาการที่ปรึกษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
     OSH&E Technology Consulting & Research & Development Service Section

1.1   งานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          -  ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          -  ให้บริการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและวางแผนในการควบคุมป้องกันความเสี่ยง

          -  ให้บริการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          -  ให้บริการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.2   งานวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

         -  งานบริการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         -  เผยแพร่มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

         -  เผยแพร่เอกสารวิชาการทางจดหมายข่าวความปลอดภัย, เว็บไซด์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

         -  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ

1.3   งานกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

        -  เผยแพร่ประเด็นสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

        -  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมาตรฐานและวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

        -  ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใช้งานกฎหมายและมาตรฐาน

        -  ดูแลและพัฒนาข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ เพื่อเพิ่มมูลค่างานบริการ และจำนวนผู้ใช้บริการ

1.4   งานที่ปรึกษาการจัดการงานตรวจรับรองและตรวจสอบความปลอดภัย

        -  เผยแพร่กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทดสอบปั้นจั่น, อาคาร, ระบบไฟฟ้า และการการป้องกันอัคคีภัย

        -  สำรวจเบื้องต้น เพื่อแนะนำการตรวจทดสอบปั้นจั่น, อาคาร, ระบบไฟฟ้า และการการป้องกันอัคคีภัย

        -  ให้คำปรึกษาการจัดการงานตรวจรับรองและทดสอบความปลอดภัยปั้นจั่น, อาคาร, ระบบไฟฟ้า และการการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.5   งานส่งเสริม วิจัย และพัฒนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

       -  จัดทำโครงการส่งเสริม วิจัย พัฒนา งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       -  จัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       -  ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน

       -   ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.ฝ่ายปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
     OSH&E Field Service Section

2.1 งานตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     -  สำรวจสภาพพื้นที่การทำงานของสถานประกอบการ

     -  เสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องดำเนินการตรวจวัดและประเมินผล

     -  จัดทำแผนการให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม

     -  ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและบันทึกผล

     - จัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินผลให้กับงานควบคุมคุณภาพเพื่อจัดทำรายงาน

2.2 งานตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     -  สำรวจสภาพพื้นที่การทำงานของสถานประกอบการเบื้องต้น

     -  เสนอข้อมูลมลพิษที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องตรวจวัดและประเมินผล

     -  จัดทำแผนการให้บริการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     -  ดำเนินการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและบันทึกผล

     -  จัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินผลให้กับงานควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงาน

2.3 งานห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พิษวิทยา และสิ่งแวดล้อม

     -  จัดระบบเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE17025

     -  จัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดฯ และปรับเทียบความถูกต้อง (Calibrate) ก่อนการใช้งาน

     -  จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างภาคสนาม

     -  วิเคราะห์วัสดุตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetric Method

     -  จัดส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

     -  ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม                                           

     -  ควบคุมและจัดให้มีดำเนินการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibrate) ของเครื่องมือตรวจวัดฯ ประจำปี

     -  จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น

     -  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาที่ดำเนินการได้

2.งานควบคุมคุณภาพ

     - ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

     - ติดตามตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

     - จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

     - จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

     - รับข้อร้องเรียน และคำแนะนำจากผู้ใช้บริการจากรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลฯ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

     - พัฒนารูปแบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผล การแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานให้ทันสมัย

3.ฝ่ายสนับสนุน และพัฒนางานบริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม                 

     OSH&E Support & Development Section

3.1 งานการจัดการและธุรการกลาง

    -  งานธุรการกลาง

    -  รับ-ส่ง, จัดเก็บเอกสาร

    -  จัดทำบันทึก, หนังสือ, เอกสาร

    -  จัดทำงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

    -  งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

    -  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและจัดทำรายงาน

    -  เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์

    -  จัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ

    -  จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม, รายงานการตรวจรับรองตามกฎหมายและจัดส่ง

3.2  งานให้คำแนะนำและเสนอราคางานบริการ

    -  ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ

    -  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    -  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการจัดการความปลอดภัย การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องจักร, ไฟฟ้า, อาคาร, อัคคีภัย

    -  เสนอราคาการให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพแวดล้อม

    -  เสนอราคาการให้คำปรึกษาระบบการจัดการความปลอดภัย และการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย

    -  จัดทำใบเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานให้คำปรึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามฎหมาย

    -  ติดตามผลการเสนอราคาการให้บริการและรับใบสั่งจ้าง

    -  จัดทำใบรายการงานตามใบสั่งจ้างให้กับงานตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

3.3 งานวางแผนปฏิบัติการ

    -  จัดทำแผนการปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการความปลอดภัยฯ

    -  จัดทำแผนการให้คำปรึกษาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย, การตรวจความปลอดภัยร่วมกับส่วนกลางศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยฯ

    -  จัดทำแผนการตรวจรับรอง และทดสอบความปลอดภัย ร่วมกับวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

    -  ติดตามผลการให้บริการและการจัดส่งรายงาน

3.4 งานการตลาด

   -  จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ใช้บริการของสมาคมฯ

   -  จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ จำแนกตามกลุ่ม ตามประเภทของงานบริการ

   -  วิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อค้นหาความต้องการการใช้บริการ

   -  วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีฯ และของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

3.5 งานพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร

   -  จัดทำฐานข้อมูลประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

   -  จัดให้มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามภารกิจของตำแหน่งงาน

   -  จัดให้มีการอบรมบุคลากรตามภารกิจของตำแหน่งงาน

   -  รวบรวมและวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี


newyear55002newyear55003
newyear55005newyear55006
newyear55007newyear55008ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ


โทร  :  

099 225 7849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

062 698 2023 (คุณศิริภาภรณ์ ไกรโนนทอง)


02 884 1852, 02 403 1610-12, 0 2884 1852 ต่อ 401

 

โทรสาร. 

02 045 9449

อีเมล์ 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทร  :   08 1492 5472 (คุณวิโชติ บุญเปลี่ยน)
           09 92257849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

          06 26982023  (คุณศิริภาภรณ์ ไกรโนนทอง)

          0 2884 1852 ต่อ 401-409

โทรสาร.          0 2880 4591

อีเมล์  :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน