65190_1-01.png (3000×600)


65190_c1.png (3000×3000)65190_c2.png (3000×3000)65190_c3.png (3000×3000)65190_c4.png (3000×3000)

นายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์นายฐาปบุตร ชมเสวีนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล65190_c6.png (3000×3000)65190_c8.png (3000×3000)65190_c7.png (3000×3000)

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์นายจิรธร  ปุญญฤทธิ์นายธำรง คุโณปการนายไพศาล พฤฒิพร11.png (3000×3000)
65190_c9.png (3000×3000)
65190_c11.png (3000×3000)
9.png (3000×3000)


นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
นางสาวนิรมล  กีรติสิทธิกุล
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
10.png (3000×3000)65190_c14.png (3000×3000)65190_c15.png (3000×3000)13.png (3000×3000)

นายพงษ์ศักดิ์  คล้ายทับทิม  รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูลดร.ธีระ พงษ์อนันต์นายสมชาย  สื่อมงคลวงศ์


65190_2-01.png (3000×600)

65190_m1.png (3000×3000)
นายประสพชัย ยูวะเวส
นายกสมาคม


14.png (3000×3000)5.png (3000×3000)6.png (3000×3000)65190_m5.png (3000×3000)
ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ

อุปนายกสมาคม

นางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์

อุปนายกสมาคม

นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์

กรรมการและเลขานุการสมาคม

นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม

กรรมการและเหรัญญิกสมาคม

12.png (3000×3000) 65190_m7.png (3000×3000) null.png (3000×3000) 15.png (3000×3000)

นายวิเลิศ  เจติยานุวัตร

กรรมการและนายทะเบียน

นายวิชิต เอื้อสมานจิต

กรรมการและปฏิคม

นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายโสภณ พงษ์โสภณ

กรรมการ

65190_m9.png (3000×3000)65190_m10.png (3000×3000)65190_m11.png (3000×3000)65190_m12.png (3000×3000)

นพ.กิจจา  เรืองไทย

กรรมการ

นายจรินทร์  งาดีสงวนนาม

กรรมการ

นายเฉลิม สารคาม

กรรมการ

ดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า

กรรมการ

null.png (3000×3000)65190_m14.png (3000×3000)65190_m15.png (3000×3000)65190_m16.png (3000×3000)

นายธนกร ธนูศร

กรรมการ

นายธีรเมศ ทองเกลี้ยง

กรรมการ

นายประมวล  ขำสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา  มหัทธนวัฒน์

กรรมการ

null.png (3000×3000)65190_m18.png (3000×3000)null.png (3000×3000)65190_m20.png (3000×3000)

นายวินัย  ลัฐิกาวิบูลย์

กรรมการ 

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

กรรมการ

นายวุฒิชัย มาฆะธรรม

กรรมการ 

นายศักดิ์ชัย  มโนจิตงาม

กรรมการ

null.png (3000×3000)null.png (3000×3000)65190_m23.png (3000×3000)65190_m24.png (3000×3000)

นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร

กรรมการ

นายสมคิด  รัตนประภาพร

กรรมการ

นายสวินทร์ พงษ์เก่า

กรรมการ

นางสุปรียา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

65190_m26.png (3000×3000)65190_m27.png (3000×3000)65190_m28_1.png (3000×3000)65190_m29.png (3000×3000)

นายสัจจา สายโรจน์พันธ์

กรรมการ

นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย

กรรมการ

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

กรรมการ

นางอุไรวรรณ เขียวสิงห์

กรรมการ
รศ.ดร.จักรกฤษณ์

ศิวะเดชาเทพ