ฐานิตดา   คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารและรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

รัตนาภรณ์  เสือขำ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและธุรการ

ภูริทรรศน์   อันทรง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชลัยย์กร   ประเสริฐอดิศร

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบสารสนเทศ

พรทิพย์   สุขพลาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

ศักรนันท์  เตวะสุข

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

นพวรรณ   ศรีคราม

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

ฤดีมาศ   แสนนา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส

สุเทพ  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

วรากรณ์   วัฒนากูล

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

ธนภรณ์  ทะศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและโครงการพิเศษ อาวุโส

บุษบา  ชาญวารินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

เอกอนงค์ การสุรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

จันทนี  อิ่มสำราญ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ปิยะนุช  พิมพ์มณี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

จิราภรณ์  ขจิตวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

วัลยา  ปานยิ้ม

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

สิมาพร  กรรณแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

นาถฤทัย  อภิรติพรพิมล

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

สุฑามาศ  เกิดเทพ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

อุษา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

ศิรวิทย์   หวังชะนะ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

อภิเดช  ฉ่ำเกตุ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

นฤมล  กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

ปภาพิต ศรีดาชาติ

เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ

ละอองดาว ปรีเปรม

เจ้าหน้าที่บัญชีและครุภัณฑ์

ซินดี้ วู พุฒฑาจู

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

เบญญาภา  แก้วคีรี

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

ลำดวน  วงศ์ษาคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

สมหมาย พลเส้น

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

เจริญศรี อ่ำสอาด

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน