จรูญ จันทร์แก้ว

รองผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

อมรรัตน์   อ่อนดี

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ

เอกชิชย์  สายัณห์

ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ธัญลักษณ์  หอมขำคม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฝึกอบรมและพัฒนางานฝึกอบรม

สุพิชญา  สอนสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและพัฒนางานภาคปฏิบัติ

อภิกฤตย์  เศวตพงษ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ปรึกษา วิจัย ความปลอดภัยฯ

ณัฐชัย  ศรีเล็ก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรมอาวุโส

ศตพร  ทีปต์พณิช

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ชนันท์นมิดา  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ฐานกฤติ  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

รสริน  แสนดี

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ภานุพงษ์   นุชนุ่ม

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ปิยะมาศ   พิจิตร์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

เอกอนงค์  โหม่งหรุ่น

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

อนุธิดา  ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

พรพรรณ  อำพรศักดิ์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ธนวัฒน์   เกตุชะนก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

วันวิสา  ศรียาบัตร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ภัณฑิรา  ภูสิต

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ฐิตินันท์  วงษ์แย้ม

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ภาสินีย์   หอมขำคม

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

รมิตา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ชลธิชา เรืองชัง

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ปริณดา นครใชย

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

สาโรจน์  ตาตะ

เจ้าหน้าที่วิชาการงานที่ปรึกษา วิจัย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

จารุวรรณ เพิ่มพร

เจ้าหน้าการตลาด

วิศรุต พ่วงออมสิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ทรงยศ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม