S-MARK อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล-ผลิตภัณฑ์

178 0

178 1

178 2

 

178 4S-MARK เครื่องหมายแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย

        สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย   และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯได้ลงบันทึกความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิต/ผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้เพื่อความปลอดภัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสิ่งทอรับรองการให้เครื่องหมายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่จัดจำหน่ายภายในประเทศ เช่น ผ้า/ชุดผจญเพลิง  ชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ   ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต  ผ้าม่านในอาคารและรถโดยสาร  ผ้าบุตกแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์ หน้ากาก และถุงมือ เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ

 

เครื่องหมายรับรองอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เริ่มต้นจาก  3  ผลิตภัณฑ์  ดังนี้

178 3

 

 

178 4

 • Staff : ชุดที่ใส่ทำงานช่วยให้เราปลอดภัยอย่างไร
 • Safety Officer : ใช้ PPE ที่เกี่ยวกับไฟและความร้อนแบบใดจึงปลอดภัย
 • Safety Manager : อุปกรณ์/ชุดคุ้มครองความปลอดภัยที่ใส่ทำงานได้มาตรฐานและป้องกันอันตรายได้จริงหรือไม่
 • Purchasing Manager : เราจะรู้ได้อย่างไรว่า PPE ที่เราซื้อได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • PPE Manufacturer : เราผลิตอุปกรณ์/ชุดคุ้มครองความปลอดภัย แต่ไม่มีหน่วยงานในประเทศที่รับรองมาตรฐานสินค้าด้านความปลอดภัยได้  ต้องส่งไปต่างประเทศ ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง
 • Government : มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ ในอาคารและรถโดยสาร จากการลุกติดไฟและการลุกลามของวัสดุต่างๆอย่างรวดเร็ว   จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างไร
 • Others :  ??????
 • อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากกิจกรรมประจำวัน  เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
 • เมื่อปัจจัยการเกิดเพลิงครบองค์ประกอบและเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากในเรื่องของชีวิต  ทรัพย์สิน  การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ   การสูญเสียงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการสูญเสียงบประมาณในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย   และการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับประเทศ
 • การควบคุมการลุกไหม้  ติดไฟ  หรือลามไฟ เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันสภาวะความรุนแรงของไฟ
 • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเหมาะสม สำคัญและจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

178 5

178 6

178 6

178 7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-884-1852 ต่อ 312, 313

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100   
โทรศัพท์ 02-713-5492-9