ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
16/02/2559 - 17/02/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  25   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายรัตนชัย จามพัมน์
2
นางสาว เพ็ญพิชชา ยางทอง
3
นาย สมรัฐ โชคมโนมัย
4
นาย ธัญธร อิสโร
5
นายจอม ศรีนุ้ย
6
นายสมเจตน์ เต็มรัตน์
7
นางสาวพัชรี หมัดอาด้ำ
8
นางสาวทิพย์วรรณ ศรีสุขใส
9
นายสุรชัย ชลเจริญ
10
นายปรีชา ชูกริส
11
นายประวิทย์ ปิติวรวงศ์
12
นางสาวจรรยพร ไทยอาษา
13
นายพรศักดิ์ ตั้งคำ
14
นางสาวกรกช วิชัยณรงค์
15
นางสาวสายพิณ ให้สุข
16
นางสาวอรอุมา ชุมสะ
17
นายคฑายุทธ ชุมสะ
18
นางสาวระวิวรรณ จันทวงศ์
19
นางสุนิสา ขวัญพรหม
20
นางสาวนุจรีย์ นาดมา
21
นางสาวสุภาวดี อ้นทอง
22
นายพรเทพ ตั้งคำ
23
นางสาวมทิรา อวะภาค
24
นางสาวสุนีย์ เดหมาน
25
นางสาวสุนิศา คล้ายเพ็ชร์