ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
18/02/2559 - 19/02/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  7   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายเอกลักษณ์ ไชยถาวร
2
นายทวีโชค ผัดสมุทร
3
นายศักดิ์ชัย เก้าเอี้ยน
4
นางสาวนิตยา เกิ้อเดช
5
นายเฉลิมชัย เกียงเอีย
6
นายปัญญา จินรัตน์
7
นายอับดลกาหรีม แกสมาน