ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
17/03/2559 - 18/03/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  11   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายอดิศักดิ์ สมาธิ
2
จำรัส แสงโคกทราย
3
นาย พิเชทร์ สุขทอง
4
นางสาวชินาพัชร์ ราชบริรักษ์
5
นางสาวศิราณี คำสิงห์นอก
6
นาย ประเสริฐ พรมวิหาร
7
นาย ณัฐสิทธิ์ คำอุ่น
8
นาย อนันต์ ครองสัตย์
9
นายมนต์ชัย วนิชอาภาพรรณ์
10
นางนิชดา บุญศิริ
11
นายศิวกร จ่าราช