ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
24/03/2559 - 25/03/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  7   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย ธีรภัทร์ เสมชัยดิษฐ์
2
นายเสรี เสียงเลิศ
3
นายฤทธิชัย นุ่มรัตน์
4
นายวินัย พรหมทอง
5
นายจิโรจน์ ทองเพิ่ม
6
นางสาวจุฑารัตน์ จรัสภิญโญวงศ์
7
นางสาวอรนุช เพ็งด้วง