ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
16/05/2559 - 17/05/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  20   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาว ธัญญารัตน์ พลายสวัสดิ์
2
นายซ่ำสุดดีน สง่าบ้านโคก
3
นายพรชัย บุญกำเนิด
4
นายวิจิตร ส่งเสริม
5
นายคอลิด หลำโส๊ะ
6
นายสันติพงศ์ สายหยุด
7
นายสันติพงษ์ ศักดิ์จิรพาพงษ์
8
นายสิงหนาถ บุญปลื้ม
9
นายสุรเดช ทองแกมแก้ว
10
นางสาวอุมาพร พ่อค้า
11
นางสาววิมลตรี ทองขาว
12
นางสาวนิดา วันธงชัย
13
ว่าที ร.ต สมประสงค์ เอียดหวัง
14
นายราม ผลิพัฒน์
15
นายสุรัตน์ ศรีรัตนโชติ
16
นายวชิระ หมื่นละม้าย
17
นายอรรถพล มูลกุล
18
นายกิตติ ศรีลาชัย
19
นายอัศนัย กายพันธ์
20
นายนิพนธ์ เอียดมาก