ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
16/11/2559 - 17/11/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  22   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายบรมเจตน์ รงค์ภักดี
2
นายอนุศักดิ์ จันทร์ทอง
3
นาย บัญญัติ หมัดโส๊ะ
4
Yutthakit Dumnui
5
Choosak Srisawan
6
Yutthakit Dumnui
7
CHOOSAK SRISUWAN
8
นายชาญชัย คล้ายเถาร์
9
นางสาวพัลลภา แก้วมณี
10
นางสาวจิรภา มีคล้าย
11
นายพัฒน์พงษ์ คะสุวรรณ
12
นายปกรณ์กิจ กาญจนโรจน์
13
นางสาวพิมพ์นารา เล่าวจีศาสตร์
14
นายณัฐพล ยะฉิ้น
15
นางสาวสุกัญญา เทวมิตร
16
ภักดิพงษ์ สวนแก้ว
17
ศิริชัย ทรัพย์เจริญ
18
นายสุรสิทธิ์
19
นายสันติ ศรีวารินทร์
20
พงษ์พิชัย พงศาปาน
21
นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรี
22
นายกฤษณพงษ์ ประครองสุข