ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
18/05/2559 - 19/05/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  8   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายสุธรรม ไชยศรี
2
นายวรวุฒิ ชูดำ
3
น.ส.อาทิยา เกิดขุมทอง
4
นายพงศ์พนธ์ เพิ่มทรัพย์
5
นายเจริญชัย บุญส่ง
6
นายอภิศักดิ์ กลิ่นกล่อม
7
นายศราวุธ มณีมัย
8
นายสมชาย พลายด้วง