ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
24/11/2559 - 25/11/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  16   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย เฉลิมลาภ เฉิดฉิ้ม
2
Wiroj Boonkongmak
3
นายเมษา แก้วสงค์
4
นางสาว ไสลทิพย์ แก้วไข่
5
นาย สุชาติ ทำนักเกวียน
6
นายปรารถนา ยามาลี
7
นายปรารถนา ยามาลี
8
นายสุรพงษ์ ศรีเจริญจิตร์
9
นายภักดิพงษ์ สวนแก้ว
10
นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
11
นายไพโรจน์ อมรกล
12
นายไพโรจน์ อมรกล
13
นายณัฎฐ์ศักร์ แสงแก้ว
14
นายทองดี แย้มสุคนธ์
15
นายวิศาล หนูช่วย
16
นายปราโมทย์ วงษ์อินตา