ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
19/03/2558 - 20/03/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  13   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายพูลศักดิ์ สังข์แก้ว
2
นายวันชนะ รานวล
3
นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง
4
นายธีรยุทธิ์ นุ่นสังข์
5
แวยะยา เจะดราแม
6
นาย ศตวรรษ วงศ์โต
7
นายธนรัชต์ รัตนพันธ์
8
นายอนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์
9
นายกรกรช บุญมี
10
นายเอกพงษ์ บัวเพ็ชร
11
นายสุริยา เกื้อชู
12
นายอนันต์ ยูโซะ
13
นายธวัช สุมาลย์โรจน์