ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
20/07/2558 - 21/07/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  25   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายผดุงพงศ์ ทิพย์มงคล
2
นางสาวปฤษดา พงค์สว่าง
3
นางซอรา คงคาลิหมีน
4
น.ส.พัชราภรณ์ รุ่มจิตร
5
นายธรากร คำจันทร์ดี
6
นายณัฐพล ดีหสิงห์
7
นายอภิชัย ชัยสิทธิ์
8
นายประกิต สิทธิบุ่น
9
นายปริญญา วิเชียรบรรจง
10
นางสาวนุจรี สุจริต
11
นายวุฒิชัย มาตจิตต์
12
นายปองพล ตันตชัยนันท์
13
นายปิยะพงษ์ ตันตชัยนันท์
14
นายสันติชัย บุญแก้ว
15
นายอัครพงค์ สงอุปการ
16
นางทิวาพร กระแสร์
17
นางสาวพัชรวดี รักรัษฏา
18
นายณัฎฐวุฒิ หลำหวัง
19
นายหมาด เล๊าะเหม
20
นายพลเทพ ทองปิ่น
21
นายสุวรรณ พวงมะหวาย
22
นางสาวชุติมา บุญแก้วเสือ
23
น.ส.วัชราภา ทองสุข
24
นางสาวนิชาภัทร ศรีเลิศ
25
นายหาญยุทธ มีลาย