ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
22/09/2558 - 23/09/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  10   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
น.ส.นลิดา จิตโสภา
2
ชำนิ ชาญเสนะ
3
อุทิศ ผุดวัฒน์
4
นายวิเชียร แก้วสุวรรณ์
5
นายอำนวย สุวรรณชาตรี
6
นางจินดา อินทร์นุ้ย
7
นางสาวกุลนรี จำนง
8
นายยุทธพงษ์ วิจิตรภาพ
9
นาง ณัฏฐณิชา อุดม
10
นายประเสริฐศักดิ์ พลนิตย์