ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
17/11/2558 - 18/11/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  8   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาววริดา ธิโสภา
2
นางสาวปิยวรรณ ไชยแก้ว
3
นางสาวใหม่ศิริ ขวัญเพ็ชร
4
นายพิศาล อยู่เกตุ
5
นายธวัชชัย วรรณเสน
6
นายชาญณรงค์ อินทร์จันทร์
7
นายอนุชัย ชุมชู
8
นายอำนวย ศรีใส