ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
  วันที่จัดอบรม :
20/05/2558 - 22/05/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  15   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
อมร แย้มปู่
2
น.ส.จุฑามาศ หวันสมัน
3
นางสาววิชุตา ชัยณรงค์
4
นางสาวชฎาธร ชัยณรงค์
5
นางสาวจีรวรรณ แก้วขาว
6
นายไตรเทพ บุญฤทธิ์
7
นายนริศ เส้งส่ง
8
วศันย์ แป้นสุข
9
ผดุงพงศ์ ทิพย์มงคล
10
นางสาววรรณา ทองเนื้อเก้า
11
นายภูวดล อัศวภูมิ
12
สุพลักษณ์ รักษาสังข์
13
นายรณชัย กลับวงศา
14
นายจิรบุตร คงสนิท