ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
  วันที่จัดอบรม :
21/10/2558 - 23/10/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  17   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
น.ส.พัชราภรณ์ รุ่มจิตร
2
นายบวร สุขมิ่ง
3
นายประกิต สิทธิบุ่น
4
นางสาวชุติมา จิตตัคคานนท์
5
นายธงชัย ทองมาก
6
นายสมพร ยอดผะกา
7
นายนนท์ ธนะเศรษฐ์ไพศาล
8
นายปรุศก์ ชิณพงศ์
9
นายเอกนรินทร์ สุวรรณมาลี
10
นาง ณัฏฐณิชา อุดม
11
นางสาววรรณวิไล นพรัตน์
12
นางสาวสารีอ๊ะ มูเหล็ม
13
นายประเสริฐศักดิ์ พลนิตย์
14
นางสาว ปิยมาส สุวรรณกำพฤษ์
15
นายชาญณรงค์ อินทร์จันทร์
16
นาย ประวิทย์ หมัดอะดั้ม
17
นายยงยุทธ เสนปาน