ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
27/05/2558 - 28/05/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  16   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
ว่าที่ร.ต.เปรม จันทร์หนู
2
นายพงศ์อมร ศิริสุวรรณโณ
3
นส.ผกากรอง ดิษร
4
นส.อโนชา โภคารัตนกุล
5
นส.อนุสรา คงสุข
6
นส.อโนชา โภคารัตนกุล
7
นส.อโนชา โภคารัตนกุล
8
นายโสพล อักษรกุล
9
นายประเสริฐ เหล่าเทพพิทักษ์
10
นายอามิดีน ยีหวังเจริญ
11
นายธวัชชัย สกุณา