ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
20/08/2558 - 21/08/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  12   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
เชิดศักดิ์ กลิ่นเลี้ยม
2
เชิดศักดิ์ กลิ่นเลี้ยม
3
น.ส.จิราพร สร้างเลี่ยน
4
นางวาสนา พาโพธิ์
5
นาย สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
6
นายสิทธิศักดิ์ ทิพย์มงคล
7
นาง เจริญศรี เจริญกุล
8
นายโกวิท แย้มกลิ่น
9
นา่ยรุ่งสุริยา ตาวัน
10
นา่ยรุ่งสุริยา ตาวัน
11
นางสาวนูรฮายาตี แยนา
12
ปิยาพัชร ตันตชัยนันท์