ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
27/06/2558 - 28/06/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  6   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
สมชาย กรปรีชา
2
นางสาวนภวรรณ วงศ์สมนึก
3
นายชลธี ปลั่งกลาง
4
นางสุภาภรณ์ อุบลรัตน์
5
นายมาณพ เรืองเพ็ชร์
6
นางดาริน ชวะกูล